OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

Klauzula informacyjna
 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych jest Wyższa Szkoła Prawa, ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław, adres e-mail: uczelnia@prawowroclaw.edu.pl zwana dalej Uczelnią. Z administratorem danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia/jednolite studia magisterskie oraz – w przypadku przyjęcia na studia – obsługi procesu studiowania w Uczelni. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla celów związanych z procesem kształcenia
 3. Podstawa przetwarzania
  Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm. w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 1668. w przypadku rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie,
  - Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie adresu-email kandydata oraz wizerunku w celu promocyjnym)
 4. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub podmiotów, z którymi Uczelnia zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te zostały zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych.
 5. Czas przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu związanego z rekrutacją, a w przypadku przyjęcia na studia przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 6. Pani/Pana prawa
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i ograniczenia przetwarzania. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
 7. Prawo skargi
  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dobrowolność/obowiązek podania danych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Informacja o profilowaniu
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania ani też nie będą przekazywane do państw trzecich.