European Union

Create an account

Informacja

Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji

 

1.      Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław (dalej WSP);

2.      W WSP został powołany Inspektor Danych Osobowych z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres Uczelni z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo iod@prawowrocław.edu.pl

3.      Wyższa Szkoła Prawa przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO).

4.      Cel przetwarzania danych osobowych:

a.    realizacji zadań związanych z obsługą procesu studiowania wynikających z przepisów prawa;

b.    podejmowania akcji promocyjnych w celu upowszechnianiu osiągnieć i pozytywnego wizerunku WSP;

c.    przeprowadzenie procesu rekrutacji na studia;

d.    wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

5.      Podstawa prawna przetwarzania:

a.    art. 6 ust. 1 lit c RODO w przypadku celów wymienionych w pkt 4 lit. a, c i d;

b.    art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku celów wymienionych w pkt 4 lit b

c.    ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.);

d.    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U z 2018 r., poz. 1861 ze zm.)

6.      Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:

a.    w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia przez czas realizacji studiów a następnie przez okres 50 lat od czasu ich zakończenia;

b.    w przypadku osób, które nie zostały przyjęte do studia przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

7.      Podanie danych osobowych jest:

a.  obowiązkowe w związku z rekrutacją na studia, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji;

b.    obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem procesu kształcenia na studiach;

c.    dobrowolne w celu podejmowania akcji edukacyjnych WSP  oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku uczelni.

8.      Mają Państwo prawo do:

a.    żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);

b.    sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);

c.   usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO) w zakresie akcji edukacyjnych WSP, promocji jej osiągnięć i pozytywnego wizerunku.

d.   wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).

9.       Odbiorcą danych osobowych może być Ministerstwo Szkolnictwa wyższego i Nauki.   

10.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.